DomovZaujímavostiObvinia Poláčeka za trestný čin?

Obvinia Poláčeka za trestný čin?

- Reklama -

Primátorovi mesta Košice Jaroslavovi Poláčekovi hrozí trestné stíhanie. Má byť obvinený z poškodzovania cudzej veci a šírenia zlého mena.

Dňa 7.10.2021 mal prímator mesta Košice Jaroslav Poláček brífing k odstraňovaniu billboardov.

Poláček to zobral do vlastných rúk a bez akýchkoľvek výziev majiteľovi predmetných billboardov, ktoré sú postavené zákonne ich odstránil a odviezol na skládku.

Požiadali sme o vyjadrenie zástupcu majiteľa predmetných billboardov Ivana Akimova:

Naša Spoločnosť Bigmedia  si dovoľuje reagovať na situáciu v súvislosti s nelegálnym odstráneným reklamným zariadením, na ktorom prebiehala zakúpená reklamná kampaň „Za ľudí“ v meste Košice, a predovšetkým uviesť nasledovné skutočnosti:

  • odstránené reklamné zariadenie bolo postavené na pozemku legálne,
  • odstránené reklamné zariadenie bolo umiestnené na pozemku v súlade s platne uzatvorenou nájomnou zmluvou,
  • mesto Košice postupovalo a postupuje v rozpore so zákonoma reklamné zariadenie odstránilo a odňalo vlastníkovi z dispozície nelegálnym postupom a najmä bezdôvodne, mesto Košice si nezabezpečilo riadny passport reklamných zariadení, ktoré majú platný nájomný vzťah k pozemkom, žiadnym spôsobom si neoverilo existenciu zmluvy a nekontaktovalo vlastníka zariadenia,
  • mesto Košice podľa nám dostupných informácií nemalo povolenie ani súhlas stavebného úradu s odstránenímreklamného zariadenia; v prípade, ak napriek uvedenému by mesto Košice disponovalo nejakým povolením alebo súhlasom, nešlo by o platné povolenie alebo súhlas vydané v intenciách stavebného zákona, nakoľko na jeho vydanie nikdy neboli a k dnešnému dňu ani nie sú  naplnené hmotnoprávne predpoklady vyžadované stavebným zákonom.

Vyššie uvedeným nelegálnym postupom mesta Košice bola našej spoločnosti spôsobená škodadošlo k neoprávnenému zásahu do dobrej povesti našej spoločnosti a preto v súčasnosti podnikáme príslušné právne kroky na nápravu a obnovenie právneho stavu vrátane zabezpečenia ochrany vlastníckeho práva a náhradu spôsobenej škody.V uvedenej záležitosti postupujeme v úzkej súčinnosti s vlastníkom reklamného zariadenia a predmetnú vec po dôkladnom vyhodnotení, ustálení výšky nárokov, budeme riešiť súdnou cestou, pričom zvažujeme aj v trestnoprávne prostriedky ochrany dotknutého práva z dôvodu poškodenia a odcudzenia reklamného zariadenia. 

Mesto Košice nie je vlastníkom reklamného zariadenia a nie je tak oprávneným subjektom nakladať s cudzím majetkom, a bez ohľadu na svoj status je povinné rešpektovať vecné práva tretích subjektov.

- Reklama -

Mohlo by Vás zaujímať