Podmienky používania portálu MoodBooster.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Podmienky upravujú používanie portálu MoodBooster.sk – webových stránok prevádzkovaných na internetovej doméne moodbooster.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne (ďalej len „Portál“).

1.2. Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť IWIA Košice s.r.o., Orlia 10, 040 01 Košice, IČO: 47 137 541, zapísaná v OR SR Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 32205/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.3. Súčasťou Podmienok sú aj Zásady ochrany súkromia a Zásady používania Cookies a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené Prevádzkovateľom počas prevádzky Portálu, ako odkaz v týchto Podmienkach alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto Podmienok má prednosť.

1.4. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.

1.5. Potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s Prevádzkovateľom uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Ak používate Portál ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto Podmienky za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s Prevádzkovateľom platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s Prevádzkovateľom uzavrieť zmluvu na základe týchto Podmienok bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Podmienok. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach.

1.6. Tieto Podmienky platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál.

1.7. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií Portálu (ak bude vytvorená) a používaním Portálu (každým prihlásením sa do a použitím Portálu) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. Ste povinný sa s novými Podmienkami pred ďalším používaním Portálu oboznámiť. 1.8. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach, potom Portál nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie Portálu. Váš prístup k Portálu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou Portálu alebo jej funkcionalitou alebo so službami Portálu potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Portál používať. 1.9. Ustanovenia týchto Podmienok sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní Prevádzkovateľom vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na Portál na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

2. Podmienky používania Portálu

2.1. Používanie Portálu je možné až od 16 rokov veku. Ak nemáte aspoň 16 rokov, nemôžete Portál používať.

2.2. Ako užívateľ Portálu sa zaväzujete

a) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

b) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý propaguje či už otvorene alebo skrytou formou násilie a podnecovanie k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov, erotický, pornografický alebo inak nevhodný obsah (vrátane detskej pornografie) alebo obsah ktorý inak ohrozuje psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, alebo môže narušiť ich emocionálny stav a ich duševné zdravie;

c) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;

d) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

e) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;

f) nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach) vrátane vkladania textov či vodotlačí do videí a obrázkov, ktoré nie sú výslovne povolené interez.sk alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných emailových správ;

g) nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie marketingových materiálov, spamov, hoaxov, falošných správ, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;

h) používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

i) ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu Prevádzkovateľa (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

2.3. Ako užívateľ Portálu nesmiete

a) zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim Prevádzkovateľovi alebo iným užívateľom Portálu pre akýkoľvek účel;

b) bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ ostatným užívateľom, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu užívateľa;

c) bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo so súhlasom Prevádzkovateľa s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;

d) pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;

e) pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;

f) pridávať rovnaký obsah do nevhodných kategórií alebo v rôznych lokalitách alebo inak v rozpore s pokynmi na správne pridávanie obsahu do Portálu;

g) neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom Prevádzkovateľa alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jeho kvalitu alebo narušuje jeho funkcionalitu;

h) pokúšať sa do Portálu prihlásiť ako iný používateľ Portálu bez jeho výslovného súhlasu.

2.4. Nesmiete používať Portál spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti Portálu, individuálne inzeráty alebo príspevky bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo spôsobom, ktorý Prevádzkovateľ na takýto účel nezriadil.

2.5. Portál smiete používať len spôsobom, ktorý Prevádzkovateľ na používanie Portálu vytvoril za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom Prevádzkovateľom vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do Portálu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.

2.6. Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa vlastného uváženia Prevádzkovateľa zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah. 2

.7. Pri používaní Portálu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými užívateľmi Portálu, Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými užívateľmi Portálu. Obsah pridaný ostatnými užívateľmi Portálu môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný, pričom týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči Prevádzkovateľovi uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s obsahom pridaným inými užívateľmi Portálu alebo tretími stranami.

2.8. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Podmienok platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

2.9. V súvislosti s používaním Portálu Prevádzkovateľ môže do jednotlivých častí Portálu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy je Prevádzkovateľ oprávnený podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ Portálu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

2.10. Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

2.11. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. Prevádzkovateľ nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

3. Podmienky založenia a vedenia užívateľského konta

3.1. Na Portáli je možné založiť si užívateľské konto. Užívateľské konto si môžete vytvoriť vyplnením a odoslaním registračného formulára na Portáli. Na vytvorenie užívateľského konta môžete použiť aj overovacie služby tretích strán (Google+, Facebook Connect). Užívateľské konto Vám umožní používať niektoré ďalšie funkcionality Portálu, prípadne Vám umožní pristupovať k niektorým častiam Portálu, ktoré nie sú prístupné nezaregistrovaným zákazníkom.

3.2. Ak si vytvoríte užívateľské konto na Portáli, prihlásenie bude zabezpečené Vami určeným heslom. Prevádzkovateľ odporúča použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu kontu. 3.3. Vytvorením zákazníckeho konta súhlasíte a budete zodpovedný:

a) za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii;

b) za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;

c) za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany Vášho hesla a konta.

3.4. Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám využívať Portál prostredníctvom Vášho konta, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Podmienkami. Porušenie týchto Podmienok týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto Podmienok Vami.

3.5. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, bezodkladne prosím kontaktujte Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho konta alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu.

3.6. Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) Prevádzkovateľovi, jeho štatutárov, riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste porušili podmienky týchto Podmienok.

3.7. V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti Portálu v súlade s týmito Podmienkami môže byť Vaše užívateľské konto zablokované alebo zrušené a môže Vám byť zamedzený prístup k užívateľskému kontu a akémukoľvek obsahu konta. Prevádzkovateľ nie je povinný po zrušení konta sprístupniť Vám obsah užívateľského konta.

3.8. Ak si želáte svoje konto zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na ahoj@moodbooster.sk.

4. Práva k Portálu a obsahu

4.1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a akejkoľvek jeho časti, obsahu Portálu, ochranným známkam a logám Portálu je výlučne Prevádzkovateľ.

4.2. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Podmienkami vyžaduje písomný súhlas Prevádzkovateľa. Nie ste oprávnený bez súhlasu Prevádzkovateľa používať značky a logo MoodBooster.sk ani používať iné grafické prvky Portálu.

4.3. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

4.4. Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.

4.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať z Portálu akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo je inak v rozpore s dobrými mravmi.

4.6. Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu udeľujete Prevádzkovateľovi nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek povoleným spôsobom. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ je oprávnený v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

4.7. Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi a žiadať Prevádzkovateľ o odstránenie takéhoto obsahu z Portálu. Prevádzkovateľ nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť ak:

a) nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;

b) dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;

c) dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;

d) nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nahradíte Prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;

e) nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

4.8. Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu ahoj@moodbooster.sk.

5. Modifikácia Portálu

5.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

5.2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči Prevádzkovateľovi v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti alebo v súvislosti s Vašim používaním Portálu.

6. Zodpovednosť

6.1. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení: a) Portál bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb; b) Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami; c) chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

6.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Portálu a neposkytuje záruku za akosť Portálu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

6.3. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

6.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za Vašu interakciu a komunikáciu s inými užívateľmi Portálu realizovanú prostredníctvom Portálu alebo na jej základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a inými užívateľmi Portálu alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jej základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami.

6.5. Prevádzkovateľ, jeho štatutári, riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste Prevádzkovateľa na túto skutočnosť upozornili.

6.6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok na tretiu osobu bez súhlasu Prevádzkovateľa.

7.2. Tieto Podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a Prevádzkovateľom ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a Prevádzkovateľom ohľadom používania Portálu.

7.3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok zo strany Prevádzkovateľa neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.

7.4. Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a Prevádzkovateľom mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

7.5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

7.6. Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Podmienkami alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj Prevádzkovateľ súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese ahoj@moodbooster.sk.

Tieto podmienky používania sú platné od 1.1.2020.

Vydáva: IWIA Košice s.r.o., Orlia 10, Košice

Zodpovedný redaktor: Martin Onderko

Redaktorka: Bc. Martina Mrázová

Periodicita: aktualizované denne

ISSN 2729-7799